Zajęcia logopedyczne

Od wielu lat w Przedszkolu Niepublicznym „Uśmiech” prowadzone są zajęcia logopedyczne. Zatrudniony tutaj logopeda – mgr Wanda Próchnicka – to doświadczony terapeuta mowy i wymowy dzieci, jest również polonistą.

We wrześniu przeprowadzone są zawsze badania logopedyczne pięcio- i sześciolatków, podczas których wyłania się wszystkie dzieci, którym potrzebna jest opieka i interwencja logopedyczna. Rodzicom oraz wychowawcom dzieci dostarczana jest informacja o wadach wymowy i innych towarzyszącym im nieprawidłowościach – w formie opisu. Następnie pięcio- i sześciolatki, wymagające pomocy logopedycznej, ćwiczą indywidualnie z logopedą w gabinecie, zaś przebieg zajęć opisywany jest zawsze w przeznaczonym do tych celów indywidualnym zeszycie dziecka, wykładanym na półeczce do wglądu dla rodziców. Młodsze dzieci, czyli trzy- i czterolatki, mają grupowe zajęcia logopedyczne, podczas których usprawnia się motorykę ich narządów artykulacyjnych, zapoznaje z normatywnymi artykulacjami oraz ćwiczy słuch fonetyczny, fonemowy i przeprowadza wczesną syntezę słuchową wyrazów. Zapobiega się tym samym ewentualnym przyszłym problemom wymowy, kierując prawidłowym przebiegiem rozwoju mowy dziecka.

Logopeda prowadzi zajęcia w ciągu dwóch dni każdego tygodnia. W tych dniach przeprowadza również konsultacje z rodzicami, jeśli zgłaszana jest z ich strony taka potrzeba.